fbpx

Accounting

Εκτύπωση

Σεμινάριο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ημ/νία Έναρξης:
-
Κωδικός:
AC - 304
Επίπεδο:
Basic
Θέσεις:
15
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
500,00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ
Εισαγωγή και εμβάθυνση στην φιλοσοφία και την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κυρίως μέσα από Πρακτικά Παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την έννοια και την λογική των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και θα είναι σε θέση να κατανοούν και να καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ. Επεξήγηση των διαφορών και των ομοιοτήτων σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Εμβάθυνση στα ΔΛΠ που κρίνονται περισσότερο χρήσιμα ως προς τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους που εργάζονται στα λογιστήριο επιχειρήσεων και σε ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
      • Εισαγωγή στα δημοσιευμένα κείμενα των Δ.Λ.Π.
      • Πλαίσιο καταρτίσεως και παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεων
      • Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
      • Καταστάσεις ταμιακών ροών
      • Καθαρό κέρδος ή ζημιά χρήσεως, βασικά λάθη και μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους
      • Άυλα περιουσιακά στοιχειά
      • Ενσώματες ακινητοποιήσεις
      • Επενδύσεις σε ακίνητα
      • Αποθέματα
      • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
      • Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
      • Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
      • Διδακτική ενότητα
      • Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών αποχωρήσεως
      • Κόστος δανεισμού
      • Φόροι εισοδήματος
      • Αναβαλλόμενη φορολογία και φορολογική βάση
      • Καταχώρηση φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων
      • Αποτίμηση - καταχώρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου παρουσίαση στον ισολογισμό
      • Γνωστοποιήσεις
      • Παροχές σε εργαζομένους
      • Μισθώσεις
      • Έσοδα
      • Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
      • Γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
      • Πληροφορίες που φανερώνουν τις επιδράσεις από τις μεταβολές των τιμών
      • Συμβάσεις κατασκευής έργων
      • Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος
      • Οι οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
      • Χρηματοπιστωτικά μέσα
      • Γνωστοποίηση και παρουσίαση
      • Καταχώρηση και αποτίμηση
      • Κέρδη κατά μετοχή
      • Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες
      • Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις
      • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές
      • Γνωστοποιήσεις συνδεομένων μερών
      • Ενοποιήσεις επιχειρήσεων
      • Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
      • Γεωργία
      • Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις
      • Ενδιάμεση οικονομική έκθεση
      • Γνωστοποιήσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των ομοίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
20 ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΟΠΠΕΠ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η Διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία και με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη ακόμη και από tablet ή smartphone. 

Επίσης προσφέρεται για στελέχη επιχειρήσεων με χρήση του 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

 

Ιδιαίτερο Μάθημα

E-learning

Tailor Made σε επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ
  • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
  • Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
  • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
  • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις γνώσεις καλύτερα.
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω της εκπ.πλατφόρμας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών.
  • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαθέσιμα αρχεία για λήψη


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Σεμινάριο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ