fbpx

Διοίκηση - Management

Εκτύπωση

Προετοιμασία για Πιστοποίηση Γραμματέων ACTA/ CSMA

Ημ/νία Έναρξης:
Νοε 29, 2021
Κωδικός:
AS - 209
Επίπεδο:
Basic
Θέσεις:
18
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
250,00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ
Το ταχύρυθμο αυτό πρόγραμμα στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων, με βάση το syllabus πιστοποίησης της ACTA, προκειμένου οι συμμετέχουσες σε αυτό να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από την ως άνω εταιρία έντασης γνώσης – τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation. Με γνώμονα τα ως άνω, η αγορά έχει αγκαλιάσει την μοναδική αυτή πιστοποίηση και μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί 600 και πλέον Γραμματείς Οργανισμών και Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επίπεδων και κατηγοριών, σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου Τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
      • Νέες επιχειρηματικές τάσεις. Ο τομέα Γραμματείας και ο ρόλος Γραμματέως στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η θεσμοθέτηση στην Ελλάδα τομέα/ρόλου, με το Επαγγελματικό Περίγραμμα αρ. 50 του ΕΟΠΠΕΠ, το Syllabus Πιστοποίησης CSMA της ACTA, τεχνοβλαστού του Α.Π.Θ. και το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1437 ‘’Γραμματεία Διοίκησης - Καθήκοντα, Επαγγελματική Επάρκεια, Οργάνωση Γραφείου και Υποστηρικτικά Εργαλεία’’, που εμπεριέχει τον ''Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Επαγγέλματος Γραμματέων.
      • Σχεδιασμός Γραμματείας. Πρώτη Ενότητα : Ανάλυση Αποστολής, Αξιολόγηση Θέσης, Στοχοθεσία, Σχέδια και Προγράμματα Δράσης. 
      • Σχεδιασμός Γραμματείας. Δεύτερη Ενότητα : Ανάλυση εργαλείων, που επικουρούν το σχεδιασμό, ήτοι SWOT, Benchmarking, Outsourcinh & Teleworking. 
      • Ανακεφαλαίωση της ύλης 1,2,3.
      • Οργάνωση Γραμματείας. Πρώτη Ενότητα. Κανονιστικό Πλαίσιο : Ανάλυση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων Γραμματείας. Μηχανισμός διάκριση εργασιών σε κύριες και βοηθητικές εργασίες. Περιγραφή Θέσης Γραμματέως : Ανάλυση βασικού στόχου, καθηκόντων, αποφάσεων, ομαλής λειτουργίας, συχνότητας αναφοράς, ελέγχου έργου, ανάλυψης κινδύνων της θέσης.
      • Οργάνωση Γραμματείας. Δεύτερη Ενότητα. Προδιαγραφές Θέσης Γραμματέως : i.Γνώσεις : σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης, ελέγχου Γραμματείας και μεθοδολογίας για την ορθολογική γραμματειακή υποστήριξης των κύριων και βοηθητικών εργασιών. ii. Δεξιότητες και Ικανότητες : επικοινωνιακής τακτικής, συναισθηματικού και ηγετικού προτύπου, αρχών νευρογλωσσικού προγραμματισμού, μηχανισμού λήψης αποφάσεων, οργάνωσης χρόνου, δημιουργίας θετικής εικόνας.
      • Οργάνωση Γραμματείας. Τρίτη Ενότητα. Ανάλυση επιχειρηματικής επικοινωνίας : γραπτής (χαρτώας/ηλεκτρονικής), προφορικής (λεκτικής/γλώσσας προσώπου και σώματος), τηλεφωνικής και μέσω τηλεδιάσκεψης.
      • Ανακεφαλαίωση της ύλης 5,6,7.
      • Οργάνωση Γραμματείας. Τέταρτη Ενότητα. Ανάλυση μεθοδολογίας διαχείρισης αντικειμένων γραμματειακής υποστήριξης, συναρτώμενων με την επικοινωνία : Δημόσιες Σχέσεις. Αντιμετώπιση Αντιπαραθέσεων, Κριτικής, Στρες. Διοργάνωση Συμβουλίων, Συσκέψεων, Ταξιδίων.
      • Οργάνωση Γραμματείας. Πέμπτη Ενότητα. Διαχείριση χαρτώων και ηλεκτρονικών αρχείων. Ο ρόλος της ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 150/ΦΕΚ.125 Α/2001.
      • Οργάνωση Γραμματείας. 'Εκτη Ενότητα. Διαχείριση γνώσης. Ανάλυση έννοιας ρητής και άρρητης γνώσης. Διαδικασίες δημιουργίας και μετασχηματισμού γνώσης. Ανάλυση Βοηθητικών Εργασιών.
      • Ανακεφαλαίωση της ύλης 9,10,11.
      • Διεύθυνση Γραμματείας. Ανάλυση : i. Υποχρεώσεων στελέχους. ii. Τεχνικών Risk, Change, Crisis Management. iii. Διαχρονικά σταθερών εταιρικών αξιών οράματος κουλτούρας, καινοτομίας, κοινωνικής ευθύνης. ιv. Προϋποθέσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε Γραμματέα. Έλεγχος Γραμματείας/Γραμματέως και Λογοδοσία.
      • Ανακεφαλαίωση της ύλης 13. Γραπτή άσκηση πάνω σε όλη την ύλη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
15 ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Το FUTURE BUSINESS SCHOOL είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ.αδείας 2100661).

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο προετοιμάζει για τις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του CSMA από την ACTA (Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης).
Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation.

Αποτελεί ενότητα του σεμιναρίου Γραμματέας Διοίκησης - Πιστοποίηση CSMA 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Σεμινάριο προσφέρεται με φυσική παρουσία σε τμήμα και με e-learning μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με σύγχρονα εποπτικά μέσα, παρουσιάσεις, video, ασκήσεις και το «Εγχειρίδιο Αποτελεσματικής Επιμόρφωσης Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης» της ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ και INTERACTIVE BOOKS, που είναι εγκεκριμένο από την ACTA.

Επίσης προσφέρεται με χρήση του 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ για τα σεμινάρια με φυσική παρουσία.

Προγραμματισμένο Τμήμα

E-learning

Ιδιαίτερο Μάθημα

Tailor Made σε επιχειρήσεις 

ΠΑΡΟΧΕΣ
  • 24 ώρες το 24ωρο πρόσβαση, μελετάτε τις ώρες που σας εξυπηρετεί.
  • Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος και τις αντίστοιχες εξετάσεις.
  • Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωση των σπουδαστών για την επίδοσή τους.
  • Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
  • Παρέχεται βεβαίωση σπουδών ΚΔΒΜ ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ.αδείας 2100661).
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
                                                                       
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαθέσιμα αρχεία για λήψη


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Προετοιμασία για Πιστοποίηση Γραμματέων ACTA/ CSMA

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ